«Η Ελλάδα επιζεί ακόμα, επιζεί νομίζω μέσα από διαδοχικά θαύματα. Νιώθω σαν να χτυπάμε τα κεφάλια μας στα σίδερα. Πολλά κεφάλια θα σπάσουν. Μα κάποια στιγμή, θα σπάσουν και τα σίδερα.» Nίκος Καζαντζάκης.
Χαμογέλα μιά καινούργια μέρα παντα αρχίζει, πές Καλημέρα !!! Χαμογελώντας ....... Έχεις κάτι να μας πείς ;..... Κάτι για να δημοσιεύσουμε ;..... Να διαμαρτυρηθείς για ένα δημοσίευμα δικό μας ή και άλλο θέμα ;..... Στείλε μας e-mail απο εδώ : catakravgi@gmail.com ή πάρε μας τηλ. 6 9 4 5 3 5 0 2 7 6 ".......Λένε πως το αιώνιο είναι στιγμές.. καλά φυλαγμένες στο "σφουγγάρι" της καρδιάς... ποτέ δε χάνουν, λένε, το άρωμα, ποτέ δεν αφήνουν την θάλασσα τον ήλιο ή την βροχή, να χάσουν την υφή τους... Κι όταν διψάμε, λένε, στα χείλη της ψυχής, το σφουγγάρι αυτό, ζωή ξαναδίνει...
Ένας παλιάτσος είμαι εγώ καλή σας μέρα Ξέρω να κλαίω, να γελάω, να πονώ ξέρω να λέω την αλήθεια πέρα ως πέρα γι' αυτό κι εγώ θα σας το πω... Τραγούδι λέω δυνατά ν' ακούσουν όλα τα παιδιά ν' ακούσει η πολιτεία κι απ' το τραγούδι μου αυτό παλιάτσοι άλλοι εκατό να βγουν στην κοινωνία Κι έτσι όλοι μαζί κι αντάμα να τραγουδάμε τα δίκια της ζωής να τραγουδάς κι εσύ απ' την πλατεία να μάθεις φίλε μου σωστά να ζεις Τραγούδι λέω δυνατά ν' ακούσουν όλα τα παιδιά ν' ακούσει η πολιτεία κι απ' το τραγούδι μου αυτό παλιάτσοι άλλοι εκατό να βγουν στην κοινωνία Ένας παλιάτσος είμαι εγώ καλή σας μέρα... ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ !!

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 19

Εργασίες της Σοσιαλιστικής Διεθνούς...... πίσω απο τις λέξεις !

Το παρακάτω κείμενο είναι μεταφρασμένο με το Google,δίπλα σε κάθε μεταφρασμένη παράγραφό του ακολουθεί και το αρχικό κείμενο στα Αγγλικά.(Για τους Αγγλομαθείς). Θα ακολουθείση αργότερα άρθρο με την Μυστική λύση του για το Ελληνικό οικονομικό πρόβλημα απο Μεγαλοτραπεζίτη.ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ
Written by William F. Jasper

Tuesday, 16 February 2010 08:30 Τρίτη 16 Φεβρουαρίου του 2010 08:30

 2605-worldjasper-ap World government and world socialism. Παγκόσμια κυβέρνηση και το σοσιαλισμό κόσμο. Those are the explicit goals of the Socialist International (SI), one of the planet's most influential organizations, but one that is virtually unknown to the vast majority of Americans, since it is rarely mentioned in the major US media. Αυτές είναι οι σαφείς στόχοι της Σοσιαλιστικής Διεθνούς (SI), ένα από τα πιο σημαίνοντα οργανισμών του πλανήτη, αλλά που είναι σχεδόν άγνωστο στη συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών, δεδομένου ότι αναφέρεται σπάνια στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ.

For the last two weeks of December 2009 and throughout all of January 2010 the headline story at the top of the home page of the Socialist International's website boasted of the organization's prominent influence and clout at the recently concluded United Nations Climate Change Summit in Copenhagen, Denmark. Για τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Δεκεμβρίου 2009 και σε όλα από τον Ιανουάριο του 2010, η ιστορία τίτλος στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας του δικτυακού τόπου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς καυχιόταν επιφανών επιρροή και κύρος του οργανισμού κατά την πρόσφατα συναφθείσα Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη, Δανία . However, the brief article, entitled “SI at COP15 in Copenhagen: reaffirming social democratic priorities,” does not begin to do justice to the Socialist International's central role, not only in pushing the current alarmism over global warming, but also in building a global militant environmental lobby from 1970 to the present. Ωστόσο, το σύντομο άρθρο, με τίτλο "SI σε COP15 στην Κοπεγχάγη: επιβεβαιώνοντας σοσιαλδημοκρατική προτεραιότητες," δεν ξεκινάμε να κάνουμε τη δικαιοσύνη στην κεντρικό ρόλο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, δεν είναι μόνο στην προώθηση της τρέχουσας κινδυνολογία για την υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά και για την οικοδόμηση ενός παγκόσμιου μαχητική περιβαλλοντική λόμπι από το 1970 έως σήμερα.
The SI was most notably represented in Copenhagen by its president, George Papandreou, who is also the current Prime Minister of Greece. Η SI εκπροσωπήθηκε κυρίως στην Κοπεγχάγη από τον Πρόεδρό της, Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος είναι και ο νυν πρωθυπουργός της Ελλάδα.
“At this time, we are observing the birth of global governance,” Papandreou said while addressing the UN summit on December 18. "Αυτή τη στιγμή, που παρατηρούμε τη γέννηση της παγκόσμιας διακυβέρνησης», είπε ο κ. Παπανδρέου, ενώ την αντιμετώπιση της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου. “We must, however, agree to an obligation and be committed to carrying this out,” he stressed. "Πρέπει, ωστόσο, να συμφωνήσουμε και με την υποχρέωση  και να δεσμευτούμε για την υλοποίηση αυτού », τόνισε.
We know now, of course, that the Copenhagen palaver failed to produce a binding agreement to replace the Kyoto Protocol or produce the structures the SI is hoping to establish within the United Nations to transform it into a genuine global government. Γνωρίζουμε τώρα, βεβαίως, ότι αυτή η παράσταση......

 

της Κοπεγχάγης απέτυχαν να καταλήξουν σε δεσμευτική συμφωνία για την αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου του Κυότο ή την παραγωγή των δομών της SI ελπίζει να καθοριστεί στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για να το μετατρέψει σε μια πραγματική παγκόσμια κυβέρνηση. That failure, however, is viewed by the SI as a temporary setback, which will be remedied at future annual climate confabs, such as the UN's 2010 follow-up to Copenhagen in Mexico City. Η παράλειψη, ωστόσο, θεωρείται από την SI ως μια προσωρινή οπισθοδρόμηση, τα οποία θα διορθωθούν σε μελλοντικές ετήσιες confabs κλίμα, όπως των Ηνωμένων Εθνών 2010 συνέχεια στην Κοπεγχάγη στην Πόλη του Μεξικού.
At its 1962 Congress in Oslo, Norway, the Socialist International plainly declared: Στο συνέδριο του 1962 στο Όσλο, Νορβηγία, η Σοσιαλιστική Διεθνής σαφώς δήλωσε:

The ultimate objective of the parties of the Socialist International is nothing less than world government.... Ο απώτερος στόχος των κομμάτων της Σοσιαλιστικής Διεθνούς δεν είναι τίποτα λιγότερο από την παγκόσμια κυβέρνηση .... Membership of the United Nations must be made universal. Σύνθεση των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να είναι καθολική.

The SI has never wavered from that goal, though it has softened its rhetoric, adopting the mushier, less threatening term “global governance” to replace its earlier appeals to “world government.” This is important to keep in mind, since current and former Prime Ministers and Presidents who are members of the SI comprise a large and influential contingent of world leaders who figure prominently at global and regional summits. Η SI ποτέ δεν παραιτήθηκε από αυτόν τον στόχο, αν και έχει μαλακώσει τη ρητορική του, την έγκριση των mushier, λιγότερο απειλητικό όρος "παγκόσμια διακυβέρνηση" να αντικαταστήσει προηγούμενες εκκλήσεις της για την "παγκόσμια κυβέρνηση." Αυτό είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου, από νυν και πρώην Πρωθυπουργοί και Πρόεδροι που είναι μέλη της SI περιλαμβάνει ένα μεγάλο και ενδεχόμενη επιρροή των ηγετών του κόσμου που κατέχουν εξέχουσα θέση σε παγκόσμιο και περιφερειακό συνόδους κορυφής. Currently, the Socialist International boasts 170 political parties and organizations worldwide, including many that are currently in power running national governments. Επί του παρόντος, η Σοσιαλιστική Διεθνής μπορεί να υπερηφανεύεται 170 πολιτικά κόμματα και οργανώσεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων πολλών που είναι σήμερα σε ισχύ η λειτουργία των εθνικών κυβερνήσεων.
Prominent SI member parties include: Ευδιάκριτη κόμματα που είναι μέλη SI περιλαμβάνει:
• Britain's Labour Party (Gordon Brown, Prime Minister), • Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας (Gordon Brown, ο πρωθυπουργός),
• Australia's Labour Party (Kevin Rudd, Prime Minister), • Εργατικό Κόμμα της Αυστραλίας (Κέβιν Ραντ, ο Πρωθυπουργός),
• South Africa's African National Congress (Jacob Zuma, President), • Αφρικής Νότιας Αφρικής Εθνικό Κογκρέσο (Jacob Zuma, Πρόεδρος),
• Spain's Socialist Workers' Party (Jose Zapatero, President), Σοσιαλιστικό Εργατικό • Ισπανία Κόμματος (Χοσέ Θαπατέρο, Πρόεδρος),
• Nicaragua's Sandinista Liberation Front (Daniel Ortega, President), • Σαντινίστας της Νικαράγουας Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ντανιέλ Ορτέγκα, Πρόεδρος),
• Namibia's South West Africa People's Organization (Hifikepunye Lucas Pohamba, President), • Ναμίμπια του Νοτιοδυτική Αφρική Λαϊκή Οργάνωση (Hifikepunye Lucas Pohamba, Πρόεδρος),
• Chile's Socialist Party (Michelle Bachelet, President), and • Χιλής Σοσιαλιστικού Κόμματος (Michelle Bachelet, Πρόεδρος), και
• Egypt's National Democratic Party (Hosni Mubarak, President). • Αίγυπτος Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα (Χόσνι Μουμπάρακ, Πρόεδρος).
These and other SI member parties and their leaders have been fairly open in their calls for “global governance” to address what they claim are “global crises” that cannot be addressed (they say) in the current system of sovereign nation states. Αυτά και άλλα κόμματα που είναι μέλη SI και οι ηγέτες τους έχουν αρκετά ανοιχτό στις προσκλήσεις τους για την «παγκόσμια διακυβέρνηση» για να αντιμετωπίσει ό, τι ισχυρίζονται οι «παγκόσμιες κρίσεις» που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν (λένε) στο ισχύον σύστημα των κυρίαρχων εθνικών κρατών. As The New American has reported, Prime Ministers Gordon Brown and Kevin Rudd have been especially outspoken, with hysterical pronouncements on the supposed need for UN governance to stave off supposed catastrophic global warming. Καθώς η νέα αμερικανική έχει αναφερθεί, οι πρωθυπουργοί Γκόρντον Μπράουν και Κέβιν Ραντ ήταν ιδιαίτερα ειλικρινής, με την υστερική δηλώσεις σχετικά με την υποτιθέμενη ανάγκη για τη διακυβέρνηση του ΟΗΕ να εξορκίσει υποτίθεται καταστροφική υπερθέρμανση του πλανήτη. In a speech this past November, Prime Minister Rudd denounced global-warming skeptics — including respected scientists and politicians — as evil “climate-change deniers,” who are “dangerous” and are “holding the world to ransom.” Σε ομιλία του τον περασμένο Νοέμβριο, ο πρωθυπουργός Ραντ καταγγελθεί παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας-σκεπτικιστές - συμπεριλαμβανομένων σεβαστές και οι πολιτικοί επιστήμονες - ως κακό "κλίμα-αρνητές αλλαγή," που είναι "επικίνδυνες" και οι "κρατά τον κόσμο σε ομηρία».
As Chancellor of the Exchequer under Prime Minister Tony Blair, and then as Prime Minister, Gordon Brown has pushed for transforming the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) and the Bretton Woods institutions (the IMF and World Bank) into a full-blown United Nations Economic Council, to complement the UN Security Council. Ως υπουργός Οικονομικών υπό τον πρωθυπουργό Tony Blair, και στη συνέχεια, ως πρωθυπουργός, Γκόρντον Μπράουν έχει ασκήσει πίεση για τη μετατροπή των Ηνωμένων Εθνών Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) και τα θεσμικά όργανα του Bretton Woods (το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα) να κατακτήσει ένα ΟΗΕ Οικονομικό Συμβούλιο, για να συμπληρώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Brown is a member of the Fabian Society, the British socialist organization that served as the model for, and incubator of, the SI. Μπράουν είναι μέλος του Fabian Society, η βρετανική σοσιαλιστική οργάνωση που χρησίμευσε ως πρότυπο για, και θερμοκοιτίδα του, το SI. Indeed, the SI world headquarters in London and the Fabian Society's London office are but two hands on the same body. Πράγματι, η έδρα κόσμο SI στο Λονδίνο και στο Λονδίνο το γραφείο του Fabian Society είναι, αλλά τα δύο χέρια για τον ίδιο οργανισμό. On January 16, 2010, Brown delivered his “Causes to Fight For” speech to the Fabian Society New Year Conference. Στις 16 Ιανουαρίου του 2010, παραδόθηκαν Μπράουν "Αιτίες του να αγωνιστούν για" ομιλία του Fabian Society Νέο Έτος Διάσκεψη. He has addressed the group many times. Έχει αντιμετωπιστεί η ομάδα πολλές φορές. Although the Fabians are usually presented as “moderate” and “democratic” socialists, the Fabian Society has been a key ally of the communists from Lenin's time to the present, including providing special assistance in covering up Josef Stalin's unspeakable crimes. Αν και η Fabians παρουσιάζονται συνήθως ως «μέτρια» και «δημοκρατική» σοσιαλιστές, οι Fabian Society αποτέλεσε βασική σύμμαχος των κομμουνιστών από το χρόνο του Λένιν για την κρίση, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ειδικής βοήθειας σε καλύπτει μέχρι και ανείπωτα εγκλήματα Ιωσήφ Στάλιν.
The Socialist International Congresses, as well as the SI's various committees and commissions, have issued a stream of reports and statements over the years reiterating its 1962 call for world government/global governance. Η Σοσιαλιστική Διεθνή Συνέδρια, καθώς και σε διάφορες επιτροπές της SI και τις προμήθειες, έχει εκδοθεί ένα ρεύμα των εκθέσεων και των καταστάσεων με τα χρόνια 1962 επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για την παγκόσμια κυβέρνηση / παγκόσμια διακυβέρνηση. “Governance in a Global Society — The Social Democratic Approach,” issued by the XXII Congress of the Socialist International in São Paulo, Brazil, in 2003 is a prime example. "Η διακυβέρνηση σε μια παγκόσμια κοινωνία - Το Σοσιαλδημοκρατικό Προσέγγιση", που εκδίδεται από το ΧΧΙΙ Συνέδριο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, το 2003, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. The declaration of SI's 2006 Council Meeting in Santiago, Chile, which met under the banner of “Governance, energy, and climate change, new horizons for peace,” is another. Η δήλωση του 2006, SI της συνεδρίασης του Συμβουλίου στο Σαντιάγο της Χιλής, η οποία συνεδρίασε υπό το λάβαρο της «διακυβέρνηση, την ενέργεια, και την αλλαγή του κλίματος, νέους ορίζοντες για την ειρήνη," είναι ένα άλλο.
The Santiago meeting also provided the occasion for setting up the Socialist International Commission for a Sustainable World Society (SI-CSWS), which is now joined at the hip with the United Nations. Η συνάντηση Santiago παρείχε επίσης την ευκαιρία για τη δημιουργία της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Επιτροπής για τη βιώσιμη Παγκόσμια Κοινωνία (SI-CSWS), το οποίο συνδέεται τώρα στο ισχίο με τα Ηνωμένα Έθνη. SI's Richard Lagos, the former president of Chile, co-chairs the CSWS with Goran Persson, the former Prime Minister of Sweden. Richard SI του Λάγος, ο πρώην πρόεδρος της Χιλής, συμπροέδρων της CSWS με Goran Persson, πρώην Πρωθυπουργός της Σουηδίας. Lagos has also been appointed by Ban ki-Moon to serve simultaneously as Special Envoy of the United Nations Secretary-General on Climate Change. Λαγός έχει επίσης διορίζεται από Ban Ki-moon να χρησιμεύσει ταυτόχρονα ως ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών Γενικού Γραμματέα για την αλλαγή του κλίματος.
“Global governance is no longer a concept but an urgent necessity,” declared the SI-CSWS at Santiago. "Η παγκόσμια διακυβέρνηση δεν είναι πλέον μια έννοια, αλλά αποτελεί επείγουσα ανάγκη,» δήλωσε η SI-CSWS στο Σαντιάγο. It states further: Επίσης, διευκρινίζει:

Politics needs to be global to guarantee peace and stability; to safeguard the environment; to generate development and social cohesion; to ensure robust economies that can withstand speculative pressures and create fairness and opportunities for all. Η πολιτική πρέπει να είναι συνολική για να διασφαλίσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα? Την προστασία του περιβάλλοντος? Να δημιουργήσει ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή? Η εξασφάλιση ισχυρών οικονομιών που μπορούν να αντέξουν οι κερδοσκοπικές πιέσεις και να δημιουργήσουμε δικαιοσύνη και ευκαιρίες για όλους.
No other issue illustrates better the borderless and truly global nature of the challenges facing today's world and the need to put forward common answers than global warming and climate change. Δεν υπάρχει άλλη έκδοση δείχνει καλύτερη χωρίς σύνορα και πραγματικά παγκόσμια φύση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σημερινού κόσμου και την ανάγκη να υποβάλουν κοινές απαντήσεις από την υπερθέρμανση του πλανήτη και των κλιματικών αλλαγών.

Green, Pink, and Red Πράσινο, ροζ, κόκκινο και
Ever since its inception in 1951, the Socialist International has made cosmetic efforts to distance itself from communist socialists. Ήδη από την ίδρυσή της το 1951, η Σοσιαλιστική Διεθνής έχει καταβάλει προσπάθειες για καλλυντικών να αποστασιοποιηθεί από την κομμουνιστική σοσιαλιστές. It continues to do so, sprinkling its calls for socialism and global governance with assurances of support for “democratic” principles. Συνεχίζει να το πράξει, καταιονισμό τις εκκλήσεις του για το σοσιαλισμό και την παγκόσμια διακυβέρνηση με τις διαβεβαιώσεις της υποστήριξης για το "δημοκρατικό" αρχών. However, its democratic bona fides and its supposed opposition to totalitarian socialism are as threadbare today as they ever have been. Ωστόσο, οι δημοκρατικές καλής πίστης του και υποτίθεται ότι την αντίθεσή του σε ολοκληρωτικό σοσιαλισμό ως πτωχικός σήμερα όσο ποτέ έχουν.

During the Cold War, the SI aligned itself with communist terrorist Yasir Arafat and the PLO, the Soviet Union's premier terror master. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Σλοβενία ευθυγραμμίστηκε με κομμουνιστικά τρομοκρατικές Γιασέρ Αραφάτ και την ΟΑΠ, premier πλοίαρχος τρόμο της Σοβιετικής Ένωσης. It was also comfortable maintaining close fraternal relations with the communist dictatorships of the Warsaw Pact, Africa, Asia, and Latin America. Ήταν επίσης άνετα διατήρηση στενών αδελφικών σχέσεων με τις κομμουνιστικές δικτατορίες του Συμφώνου της Βαρσοβίας, την Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Cuba's Fidel Castro and Nicaragua's Sandinista regimes became SI favorites. Της Κούβας Φιντέλ Κάστρο και Σαντινίστας καθεστώτα Νικαράγουα έγινε SI αγαπημένα. When Gunther Guillaume, boon companion and closest aide to West German Chancellor Willy Brandt, was exposed as a communist agent of the Soviet KGB/East German Stasi, Brandt was forced to resign as Chancellor. Όταν Gunther Guillaume, εύθυμη συντροφιά και πιο κοντά συνεργάτης του Καγκελαρίου της Δυτικής Γερμανίας Willy Brandt, ήταν εκτεθειμένη ως κομμουνιστής πράκτορας της σοβιετικής KGB / της Ανατολικής Γερμανίας Στάζι, Brandt αναγκάστηκε να παραιτηθεί ως καγκελάριος. The Guillaume-KGB connection helped explain the incredible political positions Brandt had been taking vis-à-vis Moscow and the communist world. Ο Guillaume-KGB σύνδεση βοήθησε να εξηγήσει την απίστευτη πολιτικές θέσεις Brandt είχε ανάληψη έναντι των αναληφθεισών έναντι της Μόσχας και του κομμουνιστικού κόσμου. But Brandt's KGB revelations didn't phase the SI leadership, who allowed him to continue in office as the longest-serving president of the SI. Αλλά KGB του Μπραντ αποκαλύψεις δεν φάση της ηγεσίας SI, που του επέτρεψε να συνεχίσουν τη θητεία τους ως την πιο μακρά θητεία του προέδρου της SI.
Not much has changed there; “reformed” communists and communist parties are welcomed with open arms and hold top posts in the SI. Δεν έχουν αλλάξει πολλά εκεί? "Μεταρρύθμιση" κομμουνιστές και τα κομμουνιστικά κόμματα είναι υποδέχτηκε με ανοικτές αγκάλες και κατέχουν θέσεις στην κορυφή της SI. The aforementioned SI Commission for a Sustainable World Society is a case in point. Οι προαναφερθείσες SI Επιτροπή για μια Βιώσιμη Παγκόσμια Κοινωνία είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Its members include Aleksander Kwasniewski, the former President of Poland, who was a die-hard Communist Party member until it became expedient to switch to the “reform” label. Στα μέλη του περιλαμβάνονται Aleksander Kwasniewski, ο πρώην Πρόεδρος της Πολωνίας, ο οποίος ήταν ένας συντηρητικός μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος μέχρι που έγινε σκόπιμο να στραφούν προς τη "μεταρρύθμιση" ετικέτα. Likewise for CSWS member Sergei Mironov, who was an apparatchik in the Communist Party of the Soviet Union and remains a stalwart supporter of Russia's top KGB man, Prime Minister -Vladimir Putin. Ομοίως για τα κράτη CSWS Σεργκέι Μιρόνοφ, ο οποίος ήταν apparatchik στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης και παραμένει ένα παλληκάρι υποστηρικτής του ανθρώπου κορυφή της KGB της Ρωσίας, ο πρωθυπουργός-Βλαντιμίρ Πούτιν.
Another SI poster boy is Sergei Stanishev, Prime Minister of Bulgaria and chairman of the Bulgarian Socialist Party (formerly called the Bulgarian Communist Party). Ένα άλλο αγόρι αφίσα SI είναι Σεργκέι Στανίσεφ, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας και ο πρόεδρος του Βουλγαρικού Σοσιαλιστικού Κόμματος (πρώην κάλεσε τις βουλγαρικές Κομμουνιστικό Κόμμα). Still another is Ayaz Mütallibov, the former communist dictator of Soviet Azerbaijan. Ακόμα άλλο είναι Ayaz Mütallibov, οι πρώην κομμουνιστικές δικτάτορας της Σοβιετικής Αζερμπαϊτζάν. And, of course, we should mention, once again, Nicaraguan President Daniel Ortega, since his communist Sandinista regime has some special SI connections. Και, φυσικά, θα πρέπει να αναφέρουμε, για μια ακόμη φορά, Πρόεδρος Νικαράγουα Ντανιέλ Ορτέγκα, δεδομένου Σαντινίστας κομμουνιστικού καθεστώτος του έχει κάποιες ειδικές συνδέσεις SI.
Perhaps one of the most important former members of the CSWS is Carol Browner, former Administrator of the Environmental Protection Agency during the Clinton administration, and currently Director of the White House Office of Energy and Climate Change Policy in the Obama administration. Ίσως ένα από τα πιο σημαντικά πρώην μελών του CSWS είναι Browner Κάρολ, πρώην διευθυντή του Οργανισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Κλίντον, και σήμερα διευθυντής του γραφείου του Λευκού Οίκου του ενέργεια και την κλιματική αλλαγή πολιτικής στη διοίκηση Obama. For some reason, no “mainstream” journalist has thought it important to question Browner or President Obama about Browner's membership in and activities with this SI commission. Για κάποιο λόγο, δεν "mainstream" δημοσιογράφος θεώρησε σημαντικό να ερώτηση Browner ή Πρόεδρο Ομπάμα για την ένταξη Browner στις δραστηριότητες και με την παρούσα επιτροπή SI.
One of the most important SI-Sandinista ties comes in the person of former Sandinista junta member Miguel D'Escoto, who now sits as President of the United Nations General Assembly. Ένα από τα πιο σημαντικά SI-Σαντινίστας δεσμούς έρχεται στο πρόσωπο του πρώην Σαντινίστας χούντας μέλος Miguel D'Escoto, ο οποίος κάθεται τώρα ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. As we reported online this past June (“UN's Marxist Plan for Global Government”), D'Escoto's UN Commission of Experts on Reforms of the International Monetary and Financial System was chaired by Joseph Stiglitz, who is also simultaneously chairman of the SI's Commission on Global Financial Issues. Όπως αναφέρθηκε σε απευθείας σύνδεση περασμένου Ιουνίου ( "μαρξιστική σχέδιο του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Κυβέρνηση"), D'Escoto's Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών Εμπειρογνωμόνων για τις μεταρρυθμίσεις στο διεθνές νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν υπό την προεδρία του κ. Joseph Stiglitz, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος της Επιτροπής της SI για Παγκόσμια Οικονομικά Θέματα.
Stiglitz's 2003 book The Roaring Nineties was described by Bloomberg News as “a cornerstone of President Barack Obama's blueprint to reshape the US economy.” 2003 βιβλίο Stiglitz Ο Roaring ενενήντα περιγράφεται από το Bloomberg News ως "ακρογωνιαίος λίθος της προσχέδιο Προέδρου του Barack Obama να αναμορφώσει την οικονομία των ΗΠΑ."
Stiglitz, a Nobel Prize-winning economist, “mentored several members of Obama's economic team, including budget director Peter Orszag, 40, and Jason Furman, 38, deputy director of the National Economic Council,” according to Bloomberg. Stiglitz, ένα βραβείο Νόμπελ οικονομολόγος-νίκης, "mentored πολλά μέλη της οικονομικής ομάδας του Ομπάμα, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού σκηνοθέτης Peter Orszag, 40, και Jason Furman, 38, αναπληρωτής διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου," σύμφωνα με το Bloomberg.
In his autobiographic Dreams From My Father , Barack Obama writes of the “socialist conferences I sometimes attended at Cooper Union” while a student at Columbia University in New York City. Σε αυτοβιογραφικός όνειρά του από τον πατέρα μου, γράφει ο Μπάρακ Ομπάμα του «σοσιαλιστικού συνέδρια εγώ μερικές φορές συμμετείχαν στο Cooper Union", ενώ ένας φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. He has never explained what impact those conferences had on him, nor was he ever asked to do so during his interviews with the major media. Ποτέ δεν εξήγησε τι αντίκτυπο είχαν τα συνέδρια για αυτόν και δεν ήταν αυτός ποτέ ζητηθεί να το πράξουν κατά τις συνεντεύξεις του με τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης.

Joseph Stiglitz, the socialist economist and SI commission chairman, is now a professor at Obama's alma mater, Columbia, and a mentor to the advisors who are devising Obama's plans for socializing virtually all sectors of the American economy. Joseph Stiglitz, το σοσιαλιστικό οικονομολόγος και πρόεδρος της επιτροπής, SI, είναι σήμερα καθηγητής στο alma mater του Ομπάμα, η Κολομβία, και μέντορα για τους συμβούλους που είναι το σχεδιασμό των σχεδίων του Ομπάμα για την κοινωνικοποίηση όλους σχεδόν τους τομείς της αμερικανικής οικονομίας. And former Socialist International commissioner Carol Browner is leading the administration's efforts to foist a regulatory control scheme on the American people that is more ambitious, intrusive, and potentially totalitarian than anything ever imagined by earlier socialist leaders such as Karl Marx, Vladimir Lenin, or Mao Zedong: a global plan to control and regulate all energy production and consumption and all carbon dioxide emissions. Και την πρώην Σοσιαλιστική Διεθνής Επίτροπος Κάρολ Browner οδηγεί τις προσπάθειες της διοίκησης να επιβάλει ένα κανονιστικό σύστημα ελέγχου για τον αμερικανικό λαό ότι είναι πιο φιλόδοξη, παρεμβατική, και ενδεχομένως τα ολοκληρωτικά από οτιδήποτε ποτέ φανταστεί νωρίτερα από σοσιαλιστές ηγέτες, όπως ο Καρλ Μαρξ, ο Βλαντιμίρ Λένιν, ή ο Μάο Τσε Τουνγκ: ένα συνολικό σχέδιο για τον έλεγχο και να ρυθμίζει το σύνολο της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας και όλων των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. “Every breath you take, every move you make, I'll be watching you.” Those are lyrics to the 1983 hit by the British rock band The Police. "Every Breath You Take, κάθε κίνηση που κάνετε, θα μπορείτε να παρακολουθείτε." Αυτοί οι στίχοι της μεγάλης επιτυχίας του 1983 από το βρετανικό ροκ συγκρότημα The Police. If the Socialist International, the UN, and the Obama administration have their way, that may be the new theme song of the Global Green Police. Αν η Σοσιαλιστική Διεθνής, τα Ηνωμένα Έθνη, και η διοίκηση Ομπάμα έχουν τον τρόπο τους, ότι μπορεί να είναι το νέο τραγούδι της Global Green Αστυνομία.
From Davos to Porto Allegre Από το Νταβός στο Porto Allegre
The Socialist International serves as one of the most indispensable bridges by which the globalist elites transport their programs for world government to both the global business/financial leaders and the socialist/communist leaders of the world. Η Σοσιαλιστική Διεθνής αποτελεί ένα από τα πιο απαραίτητα γέφυρες με την οποία η ελίτ της παγκοσμιοποίησης των μεταφορών τα προγράμματά τους για την παγκόσμια κυβέρνηση τόσο για την παγκόσμια επιχειρηματική / οικονομική τους ηγέτες και το σοσιαλιστικό / κομμουνιστές ηγέτες του κόσμου. This important bridging function was on display during the last week of January, as global leaders flocked to two competing — and, supposedly, opposing — world summits: the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, and the World Social Forum (WSF) in Porto Allegre, Brazil. Αυτή η σημαντική λειτουργία γέφυρας ήταν στη διάθεση του κοινού κατά την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου, ως παγκόσμιους ηγέτες προσήλθαν μαζικά στις θυρίδες δύο ανταγωνιστικές - και, δήθεν, αντίθετα - παγκόσμιες συνόδους κορυφής: το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) στο Νταβός της Ελβετίας, και το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ (WSF ) στο Πόρτο Allegre, Βραζιλία. The Davos palaver is by far the more glamorous of the two events, usually featuring a roster of the super-rich (with names like Rockefeller, Rothschild, Gates, Buffet, Soros, and Branson), the politically connected (with names like Kissinger, Clinton, Greenspan, Bernanke, Summers, Sarkozy, and Blair), and the just-famous (with names like Pitt, Jolie, Bono, and Gere). Η παράσταση Νταβός είναι μακράν το πιο λαμπερό από τα δύο γεγονότα, συνήθως παρουσιάζουν ένα ρόστερ των σούπερ-πλούσιο (με ονόματα όπως Rockefeller, Rothschild, Gates, μπουφέ, Σόρος, και Branson), τα πολιτικά συνδέεται (με ονόματα όπως Κίσινγκερ, Clinton, Greenspan, Bernanke, Summers, ο Σαρκοζί, και ο Μπλερ), και το μόνο γνωστό (με ονόματα όπως Πιτ, Τζολί, Bono, και Γκιρ). Some 2,500-3,000 moguls and magnates, Presidents and potentates, network and confabulate in the planet's most splendiferous four-day soiree. Ορισμένοι 2.500-3.000 moguls και μεγιστάνες, προέδρους και άρχοντες, δικτύων και συνομιλώ στις περισσότερες έξοχος τεσσάρων ημερών εσπερίδα του πλανήτη.
The annual WEF event, it would seem, represents the ultimate gathering of the lords of capitalism. Η ετήσια εκδήλωση WEF, φαίνεται, αντιπροσωπεύει την απόλυτη συγκέντρωση των αρχόντων του καπιταλισμού. Meanwhile, the countering WSF in Porto Allegre is a radical congeries of some 30,000-50,000 socialists, communists, anarchists, syndicalists, Marxists, Leninists, Trotskyists, Maoists, feminists, union activists, and environmentalists. Εν τω μεταξύ, η καταπολέμηση WSF στο Πόρτο Allegre είναι μια ριζική συμφόρηση ορισμένων 30,000-50,000 σοσιαλιστές, κομμουνιστές, αναρχικοί, συνδικαλιστές, μαρξιστές, λενινιστές, τροτσκιστές, μαοϊκοί, φεμινίστριες, ακτιβιστές της Ένωσης, και περιβαλλοντολόγων. Decrying capitalist greed, corporate power, and globalization, the WSF leaders call for building a new global system based on “social and environmental justice.” Their heroes are Fidel Castro, Che Guevara, Venezuela's Hugo Chavez, Bolivia's Evo Morales, Nicaragua's Daniel Ortega, and Brazil's Lula da Silva. Decrying καπιταλιστική απληστία, την εταιρική δύναμη, και η παγκοσμιοποίηση, οι ηγέτες WSF έκκληση για τη δημιουργία ενός νέου παγκόσμιου συστήματος που βασίζεται στην «κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη." Ήρωες τους είναι ο Φιντέλ Κάστρο, Τσε Γκεβάρα, της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες, Έβο Μοράλες της Βολιβίας, της Νικαράγουας Daniel Ortega, και της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα.
Associated Press reporter Alan Clendenning reported on President Lula da Silva's celebrity style at this year's WSF. Associated Press δημοσιογράφος Alan Clendenning αναφερθεί σε στυλ διασημότητα Πρόεδρος Lula da Silva κατά WSF του τρέχοντος έτους. Wrote Clendenning: Έγραψε Clendenning:

Former radical union leader Luiz Inacio Lula da Silva — known almost everywhere as Lula — was greeted like a rock star by activists in a sports stadium chanting “Lula, Lula, the warrior of the Brazilian people!” Ριζοσπαστική ένωση πρώην αρχηγός Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα - γνωστή σχεδόν παντού ως Λούλα - έγινε δεκτή σαν αστέρι της ροκ από ακτιβιστές σε ένα γήπεδο φωνάζοντας «Λούλα, ο Λούλα, ο πολεμιστής του λαού της Βραζιλίας!"
He got more cheers after promising to scold world leaders and bankers at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, and to tell them the free market policies they have espoused for decades were to blame for the worldwide financial crunch. Πήρε περισσότερες επευφημίες μετά την υπόσχεση να επιπλήξει ηγέτες του κόσμου και των τραπεζιτών στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, και να τους πούμε την ελεύθερη αγορά τις πολιτικές που έχουν ευαγγελίζεται επί δεκαετίες ήταν να κατηγορήσει για την παγκόσμια οικονομική κρίση.

Lula, a longtime activist leader of the communist Workers Party of Brazil, is not only a founder of the WSF, but also the key founder (with Fidel Castro) of the even more radical São Paulo Forum, which includes among its member organizations most of the official communist parties of Latin America, as well as notorious terrorist organizations. Λούλα, ένας μακροπρόθεσμος ηγέτης ακτιβιστή του Κομμουνιστικού Εργατικού Κόμματος της Βραζιλίας, δεν είναι μόνο ο ιδρυτής του WSF, αλλά και το κλειδί ιδρυτής (με τον Φιντέλ Κάστρο) της ακόμη πιο ριζοσπαστικές Σάο Πάολο Φόρουμ, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ των οργανώσεων-μελών του τα περισσότερα από επίσημο κομμουνιστικών κομμάτων της Λατινικής Αμερικής, καθώς και διαβόητο τρομοκρατικές οργανώσεις. Among the São Paulo Forum members on the US State Department's list of terrorist groups are the Colombian FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombiana) and ELN (Ejercito de Liberacion Nacional), the Peruvian MRTA (Tupac Amaru Revolutionary Movement), and the Chilean MIR (the Movement of the Revolutionary Left). Μεταξύ των μελών του Σάο Πάολο Φόρουμ για τον κατάλογο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών των τρομοκρατικών ομάδων της Κολομβίας FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombiana) και ELN (Ejército de Liberación Nacional), το Περού MRTA (Tupac Amaru Επαναστατικό Κίνημα), της Χιλής και των επιτοκίων των ΝΧΙ (τα Κίνηση της Επαναστατικής Αριστεράς).
It must seem odd to some observers, then, that President Lula, the radical socialist, is honored at both the WEF and the WSF. Πρέπει να φαίνεται παράξενο σε ορισμένους παρατηρητές, τότε, ότι ο Πρόεδρος Λούλα, η ριζοσπαστική σοσιαλιστική, τιμάται τόσο το WEF και του WSF. This year he was the first head of state to receive the World Economic Forum's new “Global Statesmanship Award.” Alas, due to high blood pressure and his doctor's orders, he was forced to send a substitute to pick up his award and deliver his “scolding” speech to the Davos assembly. Αυτή η χρονιά ήταν ο πρώτος αρχηγός κράτους να λάβει νέα "του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για την παγκόσμια πολιτική ικανότητα βραβείο." Δυστυχώς, λόγω της υψηλής πίεσης του αίματος και την εντολή του ιατρού του, αναγκάστηκε να στείλει ένα υποκατάστατο για να πάρει το βραβείο του και να παραδώσει του " κατσάδα "ομιλία του στη συνέλευση Νταβός. Like his communist comrades in Beijing, Lula is the frequent recipient of accolades from the leading lights of the business and financial worlds, for his supposedly pro-capitalist policies. Όπως κομμουνιστική συντρόφους του στο Πεκίνο, ο Λούλα είναι η συχνή αποδέκτης των επευφημίες από τα μεγαλύτερα ονόματα της επιχειρηματικής και οικονομικής κόσμους, για δήθεν προ-καπιταλιστική πολιτική του. However, like the wily Chinese, Lula is merely following the program of patient gradualism advocated by the Fabian Socialists — and Lenin himself, who, in his New Economic Policy (NEP) gladly embraced partnerships with Western corporations … with the aim of using capitalism to build communism to the point where it is strong enough to smash capitalism. Ωστόσο, όπως και η κινεζική πανούργος, μετά Λούλα είναι απλώς το πρόγραμμα του ασθενούς βαθμιαίων υποστηρίζει η Fabian Σοσιαλιστών - και ο ίδιος ο Λένιν, ο οποίος, στη Νέα Οικονομική Πολιτική του (NEP) αγκάλιασε ευχαρίστως εταιρικών σχέσεων με τις δυτικές εταιρείες ... με σκοπό τη χρήση του καπιταλισμού σε οικοδομήσει τον κομμουνισμό στο σημείο όπου είναι αρκετά ισχυρή ώστε να συνθλίβει τον καπιταλισμό. While Lula is not a formal member of the SI, he is a close ally. Ενώ Λούλα δεν είναι επίσημο μέλος της SI, αυτός είναι στενός σύμμαχος. He hosted the SI's 2003 Congress in Brazil, and was praised there by SI President George Papandreou. Φιλοξένησε το 2003 SI Κογκρέσου στη Βραζιλία, και επαινέθηκε από εκεί SI πρόεδρο Γιώργο Παπανδρέου. And SI leaders Papandreou, Zapatero, Zuma, Brown, and Rudd — to name a few — were at Davos to promote the Fabian globalist-socialist agenda. Και SI ηγέτες Παπανδρέου, Θαπατέρο, Zuma, Μπράουν, και Ραντ - για να αναφέρουμε μερικά - ήταν στο Νταβός για την προώθηση της παγκοσμιοποίησης Fabian-σοσιαλιστικής ατζέντας.
Likewise, German Chancellor Angela Merkel is not a formal SI member, but at this year's Davos gathering, she was avidly pushing the socialist program of her British SI comrade, Gordon Brown. Ομοίως, η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ δεν είναι επίσημο μέλος SI, αλλά στο Νταβός συγκέντρωση της φετινής χρονιάς, ήταν μεγάλη προσοχή πιέζει το σοσιαλιστικό πρόγραμμα της βρετανικής SI συντρόφου του, Γκόρντον Μπράουν. Calling for a global financial shake-up, she proposed the forging of a new charter that “may even lead to a UN Economic Council, just as the Security Council was created after World War II.” Safeguarding the environment and reducing the poverty gap, Merkel told the WEF, are principles that “need to be enshrined in the form of a global economic order charter” that “could lead to the establishment of a UN economic council.” Καλώντας για μια παγκόσμια οικονομική αναδιοργάνωση, αυτή που προτείνει η διαμόρφωση του νέου χάρτη που "μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε Οικονομικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών, ακριβώς όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει δημιουργηθεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.« Η προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση του χάσματος της φτώχειας, Μέρκελ είπε το WEF, οι αρχές ότι «πρέπει να κατοχυρώνεται με τη μορφή της παγκόσμιας οικονομικής χάρτης για" ότι "θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία ενός οικονομικού συμβουλίου του ΟΗΕ."
“Davos Man,” aka “Global Citizen” "Νταβός Man", γνωστός και ως "Παγκόσμια Πολίτη"
While the WEF and WSF appear, at least on the surface, to be opposing each other on the issue of economic globalization, in reality they are both pushing for globalism , ie, the development of the UN into an all-powerful world government. Ενώ το WEF και WSF φαίνεται, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, να είναι αντίθετες μεταξύ τους για το θέμα της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, στην πραγματικότητα είναι δύο πιέζουν για παγκοσμιότητας, δηλαδή, την ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών σε μία παντοδύναμη κυβέρνηση κόσμο.
The “Davos man,” says David Rothkopf, in Superclass: The Global Power Elite and the World They Are Making , represents “the rise of a global power elite, a superclass” for the new “global era.” The Davos man represents, says Rothkopf, “the global citizen, the leader for whom borders [are] increasingly irrelevant.” Ο "άνθρωπος Νταβός," λέει ο David Rothkopf, σε υπερομοταξία: The Global Power Elite και της Παγκόσμιας κάνουν, αντιπροσωπεύει «την αύξηση της παγκόσμιας ελίτ της εξουσίας, ένα υπερομοταξία" για τη νέα «παγκόσμια εποχή." Ο άνθρωπος αποτελεί το Νταβός, Rothkopf λέει, "η παγκόσμια πολίτης, ο ηγέτης για τους οποίους συνόρων [είναι] όλο και μικρότερο ρόλο."
Rothkopf, who is himself a Davos man (president of a high-powered consulting firm, Garten Rothkopf; a former managing director of Kissinger Associates; and a veteran member of the Council on Foreign Relations) and regular WEF -attendee, writes: Rothkopf, ο οποίος είναι ο ίδιος άνθρωπος Νταβός (πρόεδρος μιας μεγάλης ισχύος εταιρεία συμβούλων, Garten Rothkopf? Πρώην διευθύνων σύμβουλος της Kissinger Associates? Και βετεράνος μέλος του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων) και τακτική WEF-συμμετέχων, γράφει:

These global elites have crystallized a tension between the almost 400-year-old idea of the nation-state as the defining unit of global governance, and the emerging reality of a world in which nations are not only diminishing in influence but also are being transcended both by transnational needs beyond their reach and transnational power centers advancing internationalist or supranationalist agendas. Αυτές οι παγκόσμιες ελίτ έχουν κρυσταλλική μια ένταση μεταξύ των σχεδόν 400 χρονών ιδέα του έθνους-κράτους ως καθοριστικό μονάδα της παγκόσμιας διακυβέρνησης, καθώς και οι αναδυόμενες πραγματικότητα ενός κόσμου στον οποίο τα έθνη δεν είναι μόνο η μείωση της επιρροής του, αλλά επίσης είναι να υπερβεί τόσο από διακρατικές ανάγκες πέρα φθάσουν τους και διεθνικών κέντρα εξουσίας που προωθούν διεθνιστική ή supranationalist ατζέντες.
Internationalist vs. nationalist. Διεθνιστική εναντίον εθνικιστική. Globalist vs. regionalist. Παγκοσμιοποίησης εναντίον regionalist. A battle not over a redistribution of wealth but over the redistribution of sovereignty and power. Μια μάχη δεν έχει τελειώσει η αναδιανομή του πλούτου αλλά πάνω από την αναδιανομή της κυριαρχίας και της εξουσίας.

Rothkopf is not exactly being honest in that last sentence above; the battle is indeed about redistribution of wealth — and sovereignty and power. Rothkopf δεν είναι ακριβώς να είναι ειλικρινής στο ότι τελευταία πρόταση πάνω? Η μάχη είναι όντως για αναδιανομή του πλούτου - και την κυριαρχία και την εξουσία. But it is not about redistributing the wealth of the Davos glob-alists; it is about redistributing the wealth of the world's productive middle classes in the developed nations to the political classes of the developing nations chosen by the globalists. Αλλά δεν είναι για την αναδιανομή του πλούτου της glob Νταβός-alists? Πρόκειται για ανακατανομή του πλούτου των παραγωγικών μέση του κόσμου στις τάξεις των αναπτυγμένων εθνών για την πολιτική τάξη των αναπτυσσόμενων χωρών έχει επιλεγεί από τον παγκοσμιοποίησης. And the vehicles used to redistribute the wealth are the UN and its agencies, along with various national and regional “aid” agencies, as well as those NGOs favored with the imprimatur of the globalist power elite. Και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την αναδιανομή του πλούτου είναι ο ΟΗΕ και τα όργανά τους, μαζί με τις διάφορες εθνικές και περιφερειακές "ενίσχυση" οργανισμούς, καθώς και οι ΜΚΟ που ευνόησε με την επίσημη έγκριση της ελίτ της εξουσίας της παγκοσμιοποίησης.

— Photo of Socialist International President George Papandreou (center) shaking hands with Indian Prime Minister Manmohan Singh: AP Images - Φωτογραφίες του Προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Γιώργος Παπανδρέου (κέντρο) χειραψία με τον Ινδό Πρωθυπουργό Manmohan Singh: AP Εικόνες

buzz it!

Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια για ενα Μπλογγερ,είναι οπως λέει και ο Aaton ,οτι είναι το χειροκρότημα για τους καλλιτέχνες.Αφήστε το σχόλιό σας το χρειαζόμαστε.

www.olympia.gr